Apel środowiska samorządowego w obronie społeczności lokalnych i regionalnych Spotkajmy się w Warszawie

Zgromadzenie samorządowe

Od 1990 roku samodzielność, wolność i swoboda dysponowania przyznanymi środkami, jest jednym z fundamentów funkcjonowania samorządów w naszym kraju. Od kilku lat z niepokojem obserwujemy działania zmierzające do przywrócenia w Polsce modelu autorytarnego państwa scentralizowanego, który – po zmianach politycznych z roku 1989 – udało się nam stopniowo przekształcić w państwo demokratyczne, oparte na zasadzie pomocniczości. Istotna część władzy publicznej została w nim przekazana obywatelom oraz ich przedstawicielstwom lokalnym i regionalnym. Coraz bardziej jaskrawe są jednak działania odbierające naszym społecznościom lokalnym uprawnienia do decydowania o swoich sprawach, swobodnego dysponowania środkami, zgodnie z lokalnymi potrzebami i demokratycznie ustalanymi priorytetami.

Lista odebranych uprawnień stale się wydłuża. Obserwujemy wyraźne zmniejszanie kompetencji samorządów – między innymi w obszarze zdrowia, edukacji i finansów. Prawo oświatowe, które wzmacnia rolę niepoddanego społecznej kontroli urzędnika – kuratora oświaty, niszczy niezależność, samodzielność i twórcze myślenie samorządów, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów.

Coraz bardziej dotkliwe są także zmiany prawne, powodujące znaczne uszczuplenia dochodów własnych gmin, powiatów i województw, w skali, która pozbawia je możliwości prowadzenia polityki rozwoju, a dla wielu oznacza zagrożenie utraty płynności finansowej. Ubytki w udziałach w PIT, będące efektem zmian prawnych z lat 2019-2020 oraz propozycje projektowane obecnie w ramach tzw. „Polskiego Ładu” nie rekompensują strat finansowych, jakie poniosą gminy, powiaty i województwa, a dochody własne samorządów będą zastępowane transferami z budżetu państwa. Prowadzi to do uzależnienia finansowego jednostek samorządu terytorialnego od administracji rządowej.

Na skutek wprowadzanych zmian społeczności lokalne utracą możliwość realizacji zadań w oczekiwanej przez Polaków skali, zwłaszcza, że nikt nie zmniejszył zakresu spraw, jakie zostały ustawami prze­­kazane gminom, powiatom i województwom. Będzie mniej nowych dróg i obiektów służących mieszkańcom, a utrzymanie jakości usług komunalnych będzie wymagało wzrostu cen.

Spotkajmy się w środę, 13 października br. w Warszawie w godzinach 10:00-14:00, by razem z samorządowcami, korporacjami, stowarzyszeniami samorządowymi z całej Polski i organizacjami wspierającymi samorząd zaprotestować przeciwko destrukcyjnej dla samorządów polityce. Upomnijmy się o szacunek dla samorządności i fundamentalnej dla niej zasady pomocniczości. Powiedzmy to mocno i wyraźnie jednym głosem: „Jesteśmy po stronie społeczności lokalnych i regionalnych”.

WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Konieczne jest, aby każdy uczestnik samodzielnie dokonał rejestracji na spotkanie (poniżej formularze) i wypełnił ankietę epidemiologiczną (w załączeniu) – można ją wypełnić i oddać w recepcji przed wydarzeniem lub zrobić to przed wejściem na wydarzenie w recepcji.

Formularze rejestracyjne:
– dla uczestników spotkania – https://forms.office.com/r/p4asEJgMJz
– dla mediów – https://forms.office.com/r/eHQ7npu8yB

DRAFT PROGRAMU
Środowisko samorządowe w obronie społeczności lokalnych i regionalnych
13 października 2021, Warszawa
Spotkanie plenarne (10:00 – 12:00). Miejsce podamy wkrótce.

10:00 – Rejestracja i kawa
10:15 – Powitanie i wystąpienia przedstawicieli środowiska samorządowego
10:45 – Samorządność społeczności lokalnych i regionalnych. Dorobek i przyszłość – Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich
11:00 – Wartości i przywództwo w społecznościach lokalnych – prof. Jarosław Flis, Uniwersytet Jagielloński
11.15 – Wyzwania stojące przed samorządem – debata i wspólna deklaracja – Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, prezes Stowarzyszenie „Tak! Samorządy dla Polski”
11:50 – Przyjęcie apelu środowiska samorządowego – „W obronie społeczności lokalnych i regionalnych”

Apel środowiska samorządowego, Sejm RP
13:00 – Przekazanie apelu środowiska samorządowego „W obronie społeczności lokalnych i regionalnych” na ręce Marszałka i Wicemarszałków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Załączniki:
Ankieta epidemiologiczna


Zostaw komentarz / Facebook