Konkurs fotograficzny pn.: „Pochwal się swoim pupilem”

Pochwal się swoim pupilem

„Zwierzęta w naszym życiu nie zjawiają się bez powodu: udzielają nam nauk o tym, jak zostać lepszym człowiekiem.” Cesar Millan

Prezydent Miasta Świnoujście oraz Grupa Morska „Cała naprzód” zapraszają mieszkańców Gminy Miasto Świnoujście do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn.: „Pochwal się swoim pupilem”, zorganizowanym w ramach Światowego Dnia Zwierząt przypadającego
w dniu 4 października 2021 r.
Zdjęcia należy przesłać na adres email: aszklarska@um.swinoujscie.pl do dnia 3 września br. do godz. 13.00. Najciekawsze zdjęcia zostaną umieszczone w opracowanym przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa kalendarzu na rok 2022. Autorzy najlepszych zdjęć zostaną nagrodzeni podczas trwania ŚWINOUJSKIEJ WYSTAWY PUPILI 2021 zorganizowanej z okazji ŚWIATOWEGO DNIA ZWIERZĄT.
Nadesłane zdjęcia winny zawierać następujące informacje:
1. Imię i Nazwisko właściciela zwierzęcia.
2. Numer telefonu właściciela zwierzęcia.
3. Imię zwierzęcia.
4. Rasę zwierzęcia.
5. Krótki opis zwierzęcia zawierający jego najciekawsze cechy charakteru.

Uczestnicy konkursu fotograficznego pn.: „Pochwal się swoim pupilem”, poprzez zgłoszenie udziału w konkursie, automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych (tj. imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail) uzyskanych w związku
z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia i nazwiska na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział
w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Świnoujście jest: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydent Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych może Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.swinoujscie.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Świnoujście, Inspektor Ochrony Danych, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z uczestnictwem w konkursie fotograficznym pn.: „Pochwal się swoim pupilem” i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. a RODO.
5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji w/w konkursu, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest jego rozstrzygnięcie.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c. przenoszenia danych,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 90 dni od daty rozstrzygnięcia w/w konkursu.


Zostaw komentarz / Facebook